II. Rejestracja hodowli kotów w WCF

§ 10

1.         Każdy hodowca  rozmnażający koty zobowiązany jest do rejestracji swojej hodowli w WCF. Rejestracja ta daje prawo Zarządowi PZF do wystawiania rodowodów dla kociaków urodzonych w hodowli. Rejestracji hodowli w WCF hodowca dokonuje się za pośrednictwem Zarządu PZF. Rejestracja hodowli jest jednorazowa.

2.         Po zarejestrowaniu hodowli w WCF hodowca otrzymuje potwierdzenie wydane przez WCF i od tej pory ma obowiązek używania nazwy hodowli we wszystkich swoich dokumentach. Imiona kociąt wyhodowanych przez hodowcę w danej hodowli, bez względu na liczbę hodowanych ras, będą zaopatrywane w ten przydomek.

3.         Hodowla może być zarejestrowana na jedną osobę, wspólnie na małżonków lub inne osoby. Każdy właściciel hodowli musi złożyć odrębną deklarację członkowską w PZF (ZAŁĄCZNIK - A).

4.         Jeżeli nazwa hodowli zarejestrowana została w imieniu dwóch członków osób (spółka) to żadna z nich nie może nabyć odrębnej nazwy hodowli kotów.

W przypadku rozwiązania spółki należy o tym fakcie  bezzwłocznie zawiadomić na piśmie Zarząd  PZF i poinformować, która z osób zatrzymuje nazwę hodowli. Pismo to muszą podpisać dwie osoby.

5.         Jeżeli hodowla została zarejestrowana na jedną osobę to w trakcie działalności hodowli istnieje możliwość dopisania do hodowli drugiej osoby, będącego członkiem PZF.  W tym celu,  na pisemną prośbę  drugiej osoby  i po wyrażeniu przez właściciela hodowli pisemnej zgody na tym samym piśmie, Zarząd PZF dopisuje drugą osobę do zarejestrowanej hodowli.

6.         Rejestracja nazwy  hodowli musi nastąpić przed planowanym dopuszczeniem kotów do rozmnażania. Bez rejestracji nazwy hodowli  w WCF Zarząd PZF nie wyda hodowcy rodowodów dla kociąt. Proces rejestracji hodowli w WCF trwa około 1 miesiąca.

7.         Jeżeli hodowca posiada wyłącznie kocura i nie zamierza rozmnażać kotów, a tym samym nie będzie zgłaszać miotów do wydania kociętom rodowodów to nie ma obowiązku zgłaszania hodowli do rejestracji.

§ 11

Rejestracja hodowli – przydomek hodowlany

1.      Rejestrację hodowli dokonuje się na druku WNIOSEK O REJESTRACJĘ HODOWLI W WCF (ZAŁĄCZNIK - B). Hodowca podaje sześć propozycji nazwy swojej hodowli tzw. przydomku hodowlanego. Nazwa hodowli nie może przekroczyć 10 znaków (litery + odstępy) i może składać się maksymalnie z dwóch słów. Proponowane we wniosku nazwy hodowli należy wpisać drukowanymi literami.

2.      Wszystkie proponowane nazwy hodowli  muszą znacznie różnić się od siebie.  Zaleca się podawanie propozycji nazw jednowyrazowych, najlepiej o brzmieniu polskim.  Zarząd PZF dokonuje wstępnej weryfikacji podanych nazw hodowli przed ich wysłaniem do rejestracji w WCF.

3.      Zarząd może odmówić rejestracji nazwy hodowli, która jest za długa, zastrzeżona lub obraźliwa. Zarząd może odmówić rejestracji nazwy hodowli zarejestrowanej wcześniej w innym związku felinologicznym, jeżeli nie należy ona do hodowcy przepisującego się do PZF z innego klubu, a wiadomym jest władzom PZF, że nazwa taka już istnieje.

4.      O pozycji przydomka hodowlanego (przed lub po imieniu kota) decyduje hodowca w momencie złożenia aplikacji o rejestrację hodowli w WCF.

5.      Hodowca rejestrujący swoją hodowlę w WCF powinien sprawdzić dostępność zgłaszanych propozycji na stronie WCF (http://www.wcf-online.de/en/Cattery/index.html).

§ 12

1. WCF dokonuje rejestracji wolnej nazwy hodowli zgodnie ze zgłoszoną przez Zarząd PZF kolejnością.

2. Hodowcy przysługuje prawo do posiadania tylko jednej nazwy hodowli bez względu na liczbę ras hodowanych kotów.

3. Po zarejestrowaniu nazwy hodowli nie ma możliwości zmiany jej nazwy.  Nazwy tej używa hodowca przez cały okres przynależności do każdego związku w systemie WCF.

§ 13

Rejestracja hodowli w WCF jest odpłatna, a wysokość opłaty ustala Zarząd PZF.

§ 14

Nazwa hodowli (przydomek hodowlany) jest niezbywalna, podlega jedynie prawu spadkowemu. Spadkobierca przejmujący nazwę hodowli, musi uprzednio zostać członkiem Związku. Następnie  występuje do Zarządu PZF z pisemną prośbą o przeniesienie własności hodowli na jego nazwisko. Po okazaniu odpowiednich dokumentów oraz złożeniu ich kopii w Zarządzie,  PZF dokonana zmiany właściciela hodowli. Informacja o zmianie właściciela nazwy hodowli przesłana będzie do Zarządu WCF celem naniesienia korekty w dokumentacji.

§ 15

Zarejestrowana w WCF nazwa hodowli jest chroniona przez WCF przez 20 lat od chwili jej wygaśnięcia.

 
Wystawa WCF

WCF SHOW

License L#244107

Książenice

24/25.08.2024

POLISH

ZGŁOSZENIA ZAMKNIĘTE

WCF Show

WCF Show

License L#244107

Książenice

24/25 August 2024

ENGLISH

APPLICATION CLOSED

Dla członkówDostępne kocięta