XIV. Przepisy końcowe

§ 58

1.Kontakt hodowcy z Zarządem PZF może odbywać się drogą telefoniczną, mailową lub osobiście w siedzibie Związku w godzinach i dniu dyżuru.

2.         Brak obowiązujących opłat oraz zaleganie z opłatą składek członkowskich spowoduje opóźnienie w załatwieniu sprawy do czasu uregulowania płatności.

3.         We wszystkich sprawach, gdzie decydować ma termin, obowiązuje data stempla pocztowego. Zasada ta dotyczy przepisów hodowlanych oraz statutowych.

4.         Wszelkie zmiany w danych osobowych hodowcy prosimy zgłaszać na formularzu zmiany danych osobowych (ZAŁĄCZNIK - U).

 

 

§ 59

Władze PZF nie rozpatrują spornych spraw finansowych oraz wynikających z umów cywilnoprawnych pomiędzy hodowcami, jak również pomiędzy hodowcami i nabywcami kotów rasowych.

§ 60

  1. Zarząd PZF  umieszcza na związkowej  stronie internetowej listę hodowli należących do PZF z podziałem na rasy kotów – aktualizacja tych informacji odbywa się nie częściej niż raz miesiąc.
  2. Hodowca ma prawo do umieszczenia na stronie PZF informacji o urodzonym miocie. Informacje te umieszcza samodzielnie po zalogowaniu na stronie PZF zgodnie z instrukcją (Instrukcja).
  3. O login i hasło do strony PZF, każdy hodowca wnioskuje indywidualnie.
  4. Za poprawność umieszczonych danych miotu odpowiada hodowca.

§ 61

W uzasadnionych, sporadycznych przypadkach, na pisemny wniosek hodowcy jak również z inicjatywy własnej, Zarząd PZF ma prawo do czynienia odstępstw dotyczących postanowień zawartych w niniejszych przepisach hodowlanych.

§ 62

Działając na podstawie § 27 punkt 8 Statutu PZF, oraz Uchwały Zarządu PZF z dnia 21.03.2015 roku Zarząd PZF wprowadza z dniem 27.03.2015 jednolity tekst Regulaminu Hodowlanego i Wystawowego PZF.

§ 63

Tracą moc prawną wszystkie dotychczas obowiązujące przepisy hodowlane i druki stosowane w PZF, które obowiązywały do dnia 26.03.2015. Wycofano załączniki F, H, I, K, L, M, O, R, S.

 
Wystawa WCF

WCF SHOW

License L#244107

Książenice

24/25.08.2024

POLISH

ZGŁOSZENIA ZAMKNIĘTE

WCF Show

WCF Show

License L#244107

Książenice

24/25 August 2024

ENGLISH

APPLICATION CLOSED

Dla członkówDostępne kocięta