Kontakt do PZF

Polski Związek Felinologiczny
ul. Postępu 3B lok.1 (1 piętro)
02-677 Warszawa

Biuro i telefon czynne
w poniedziałki godz. 18-20
Tel: +48 22 815 23 66

Email: pzf@pzf.pl

Wizytówka PZF

Walne Zgromadzenie Członków PZF

Do: Członków Polskiego Związku Felinologicznego

Działając na podstawie § 21 Statutu Polskiego Związku Felinologicznego  Zarząd Związku zawiadamia, że Walne Zgromadzenie Członków PZF odbędzie się 3 czerwca 2023 o godz. 10:00 w budynku XXIII LO  im. Marii  Skłodowskiej-Curie przy ul. Naddnieprzańskiej 2/4 w Warszawie.

W przypadku nieodbycia się Walnego Zgromadzenia Członków w wyżej wymienionym terminie z powodu braku kworum, na podstawie § 20 ust.1 Statutu PZF, Walne Zgromadzenie Członków odbędzie się w drugim terminie, tj. w dniu 3 czerwca 2023 o godz.10.30, w tym samym miejscu  i z tym samym porządkiem obrad.

Porządek Obrad Walnego Zgromadzenia Członków Polskiego Związku Felinologicznego:

 1. Otwarcie obrad
 2. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza WZC
 3. Przyjęcia porządku obrad
 4. Wybór Komisji Skrutacyjno – Wyborczej Walnego Zgromadzenia:
 5. Przyjęcie protokołu z poprzedniego Walnego Zgromadzenia Członków PZF.
 6. Sprawozdanie Zarządu z działalności Związku wraz ze sprawozdaniem finansowym za rok 2022.
 7. Sprawozdanie Sądu Koleżeńskiego.
 8. Podjęcie uchwał w sprawach:
 • zatwierdzenie sprawozdania zarządu i udzielenie absolutorium (uchwała nr 1)
 • zatwierdzenie sprawozdania Sądu Koleżeńskiego (uchwała nr 2)
 • zatwierdzenie sprawozdania finansowego za rok 2022 (uchwała nr 3)
 • zatwierdzenie wysokości składki członkowskiej i wpisowego na rok 2024 (uchwała nr 4)

9. Wybory do władz Polskiego Związku Felinologicznego oraz podjęcie uchwał w tej sprawie:

 • Zarząd PZF (uchwała nr 5)
 • Komisja Rewizyjna (uchwała nr 6)
 • Sąd Koleżeński (uchwała nr 7)

10. Wolne Wnioski

11. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia Członków PZF.

Na godzinę przed rozpoczęciem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków wyłożone będą w Sali obrad do wglądu następujące dokumenty:

 1. Regulamin obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków PZF.
 2. Protokół z poprzedniego Walnego Zgromadzenia Członków.
 3. Sprawozdanie Zarządu PZF.
 4. Sprawozdanie finansowe za rok 2022.
 5. Sprawozdanie Sądu Koleżeńskiego.

Korespondencja dotycząca WZC PZF została przesłana Państwu na adresy mailowe, podane w deklaracjach członkowskich (zgodnie z § 21 pkt. 4 Statutu PZF). Jeśli ktoś nie otrzymał maila z zawiadomieniem, prosimy o kontakt.

Zarząd PZF

 

WCF OLIMPIA SHOW 2023

UWAGA HODOWCY

Zapraszamy serdecznie na stronę stworzoną z myślą o wystawie

WCF OLIMPIA 2023.

We invite you to the website created for the WCF OLIMPIA SHOW 2023.


https://olimpiacatwcf.pl

 

Ważne zmiany dla hodowców od 1.01.2023

Szanowni hodowcy,

Przekazujemy do wiadomości zmiany, które zostały zatwierdzone podczas Walnego Zebrania WCF w Essen w dniach 19-21.08.2022. Prosimy zapoznać się i uznać za obowiązujące od 1.01.2023.

 1. Uznana została wstępnie nowa rasa – Transylvanian (TRA-non).
 2. Uznana została nowa odmiana barwna dla kotów brytyjskich złocistych – flaxen gold (v). Koty w tej odmianie barwnej charakteryzują się jaśniejszą klatką piersiową i brzuchem, białymi końcówkami palców, niepełną obwódką nosa, nosem w kolorze różowym oraz zewnętrzną stroną łap i częścią pyska w kolorze mleczno-kremowym.
 3. Zatwierdzono nowy standard dla ras OSH, OSL, SIA i BAL (będzie opublikowany na stronie WCF).
 4. Zatwierdzono obowiązkowe chipowanie kotów w klubach WCF. Nr chip musi być umieszczany na rodowodach kotów oraz musi znajdować się na wszystkich dokumentach dotyczących kota (np. dokumentacja wystawowa, dyplomy, uznanie tytułu…).
 5. Na podstawie publikacji w mediach społecznościowych, grupach FB itp. mogą być prowadzone postępowania dyscyplinarne wobec klubów, hodowców i sędziów, jeśli opublikowane informacje naruszać będą dobre imię klubów, sędziów lub będą zawierać nieprawdziwe informacje i pomówienia.
 6. Od nowego roku rozdzielono na wystawach Kitten Ring na 2 części – Kitten (kocięta od 3 do 6 miesięcy) oraz Junior (kocięta 6-10 miesięcy).
 7. Wprowadzono zakaz krzyżowania kotów z różnymi mutacjami, a w rezultacie zakaz rejestracji kotów urodzonych z takiego połączenia z różnymi mutacjami (2 mutacje) jako kotów hodowlanych (np. ELF, DWELF, Bambino…).
 
Dla członkówGościmy
Naszą witrynę przegląda teraz 37 gości 
Dostępne kocięta